تاریخ نمایشگاه

ما دوست داریم نمایشگاه خود را در 2 سال گذشته برای اطلاعات خود به اشتراک بگذاریم:
قبل از 2019 ، BOOTH ما آبی است ،

KONA-2020.10

در سال 2020 ، ما از رنگ بنفش به عنوان رنگ ما استفاده می کنیم:

EXHIBITION-2021

در آوریل 2021 ، ما همچنان از رنگ بنفش به عنوان رنگ BONTH BONTH KONA خود استفاده می کنیم:


زمان ارسال: 10-2021 ژوئن